Wpływ parametrów procesowych na wielkość porów powierzchniowych poliuretanowych struktur cylindrycznych o małych średnicach

PROJEKT

Podstawą sztucznego naczynia krwionośnego jest cylindryczne rusztowanie, które musi wykazywać określone cechy – odpowiednia bio- i hemokompatybilność. Dodatkowo struktura ta musi posiadać odpowiedniej wielkości pory, głównie na powierzchni. Średnica porów powierzchniowych dobrana do wielkości komórek, sprawi, że w procesie gojenia szybciej dojdzie do przerastania przez otaczające tkanki. Ponadto odpowiednia porowatość zapewnia możliwość wymiany substancji gazowych i odżywczych przez komórki.

Celem projektu jest stworzenie cylindrycznej poliuretanowej struktury o małej średnicy, z porami powierzchniowymi w zakresie od 8µm do 10µm. Struktury te wykonane będą z użyciem metody inwersji faz. Planowane jest dobranie najkorzystniejszych stężeń poliuretanu, rodzaju nierozpuszczalnika oraz warunków procesu do otrzymania zadanej struktury. Dodatkowo zostanie zbadana biozgodność otrzymanych materiałów, a także oddziaływanie z krwią.

„Wpływ parametrów procesowych na wielkość porów powierzchniowych poliuretanowych struktur cylindrycznych o małych średnicach” realizowany w ramach programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki, nr projektu 2016/21/N/ST8/01953.