Nanocząstki hydroksyapatytu

PROJEKT

Projekt skupia się na opracowaniu procesów otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu o cechach pozwalających na zastosowanie ich w produktach medycznych (nośniki leków, materiał do regeneracji tkanek, pokrycia implantów, itp.). Celem projektu jest dopracowanie opisu procesu otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu w reaktorach półokresowych oraz przejście do ciągłych procesów syntezy takich cząstek. W założeniu, cząstki powinny charakteryzować się składem chemicznym i strukturą krystaliczną hydroksyapatytu, a ich rozmiar powinien odpowiadać rozmiarom cząstek tego fosforanu wapnia w kościach kręgowców, tj. około 30-40 nanometrów, lub mniej. Wymienione cechy sprawiają, że otrzymywane cząstki będą wykazywały cechy biomimetyczne, przez co mogą prowadzić do przyspieszenia regeneracji tkanki kostnej lub integracji implantu w miejscu jego umieszczenia. Zagregowane cząstki mogą być stosowane jako dodatki do materiałów wypełniających ubytki kostne. Prace nad nanocząstkami hydroksyapatytu doprowadziły do zgłoszenia patentowego oraz wdrożenia technologii w ramach projektu z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Obecnie rozwijamy technologię w ramach projektów badawczych:

Projekt „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych – INPOLYBOND” realizowany w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego